Sklep Borimex

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.      Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wprowadza  się niniejszy Regulamin, który określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.borimex-sklep.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

1.2.      Z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym zawierana jest z Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

1.3.      Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1.2. powyżej poprzez przesłanie  oświadczenia o rozwiązaniu umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Z uwzględnieniem warunku określonego poniżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym
w momencie potwierdzenia otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, iż Klient do tego czasu wywiązał się z wszystkich przyjętych na siebie w ramach posiadanego Konta zobowiązań.

1.4.      Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, o ile na przeszkodzie nie będą stały względy formalne lub techniczne, o których w szczególności mowa w ust. 1.3. powyżej.

1.5.      Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sprzedawcy, Klient nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie Internetowym bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 

 

§ 2.  DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

2.1.      Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady i sposób prowadzenia Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę,

2.2.      Sprzedawca - podmiot Grupy Borimex tj. PPUH BORIMEX Zygmunt Krupa i/lub BORIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Borowa 110A, 39-305 Borowa (dalej: BORIMEX) zwany zamiennie „Usługodawcą”,

2.3.      Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat może być klientem w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.4.      Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu, przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

2.5.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.6.     Towar, Produkt – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu internetowego,

2.7.   Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Produktów,

2.8.   Sklep Internetowy Borimex (Sklep Internetowy, Sklep) – serwis internetowy dostępny  pod adresem www.borimex-sklep.pl, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet,

2.9.     Rejestracja - procedura zakładania Konta,

2.10.  Konto - prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego,

2.11.   Login -  podany przez Klienta adres e-mail,

2.12.   Hasło - ciąg znaków ustalonych przez Klienta,

2.13.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

2.14.   Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.15.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 3. INFORMACJE O PRODUKTACH

 

3.1.        Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

3.2.        Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu są cenami netto, powiększonymi o należny podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Ostateczny koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) podany jest podczas potwierdzenia Zamówienia.

3.3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
i ofercie Produktów. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.

 

 

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

4.1.      Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub telefonicznie. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny  na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na stronie Sklepu Internetowego.

4.2.      W celu złożenia Zamówienia drogą internetową  Kupujący winien prawidłowo wypełnić formularz zamówienia i podać dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail,  a także dokładny adres, na który Towar ma zostać wysłany.

4.3.      Kupujący może także skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia i utworzenia indywidualnego Konta Klienta.  W tym celu Kupujący powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

4.4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta bez podania przyczyny. Sprzedawca zobowiązuje się korzystać z tego prawa jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w których interesy Sprzedawcy w wyniku działań Klienta mogą być zagrożone. O odmowie utworzenia Konta Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail, na adres podany podczas Rejestracji.

4.5.      Rejestracja w sklepie internetowym jest bezpłatna i dobrowolna. Konto ma charakter osobisty i tylko jego posiadacz ma prawo logować się do niego. Klient może posiadać więcej niż jedno Konto, (ale nie więcej niż 3)  jednakże nie wolno mu korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia Konta przez osobę niepowołaną. Posiadacz Konta ma obowiązek zachować Hasło i Login w tajemnicy i nie powinien udostępniać tych informacji osobom trzecim. Jeżeli posiadacz Konta podejrzewa, iż Login i Hasło znalazły się w posiadaniu osoby niepowołanej, powinien natychmiast powiadomić o tym Sprzedawcę oraz dokonać zmiany Hasła.

4.6.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta (Kont) bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub w inny sposób szkodzą Sprzedawcy.

4.7.      Klient, w przypadku gdy Konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Klient korzystał było zawieszone w przeszłości.

4.8.      Korzystanie przez Kupującego ze stron Sklepu, w tym złożenie Zamówienia na określony Towar, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4.9.      Złożenie przez Kupującego Zamówienia w sposób podany w ust. 4.1. powyżej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która wymaga  akceptacji przez Sprzedawcę.

4.10.   Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta w terminie 3 dni roboczych, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.9. powyżej.

4.11.   O braku dostępności towarów Sprzedawca poinformuje niezwłocznego Kupującego telefonicznie lub drogą mailową, w miarę możliwości podając przybliżony termin realizacji Zamówienia.

4.12.   Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą (potwierdzenie mailowe z serwisu płatności on-line) lub wyborem opcji „za pobraniem”. W przypadku wybrania opcji z ustalonym terminem płatności (opcja tylko dla stałych klientów), czas rozpoczęcia realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

4.13.   Na Kliencie ciąży obowiązek  aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji,  za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego w zakładce Konta. Aktualizacja danych nie może polegać na usunięciu obowiązkowych danych lub zastąpieniu ich danymi nieprawdziwymi lub niepełnymi.

 

 

§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 

 

5.1.      Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) Towaru określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Transport”.

5.2.      Dostawy, o których mowa w ust. 5.1. powyżej są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DHL.  

5.3.      Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcja przesyłki „za pobraniem” oraz płatnością przelewem dla stałych Klientów Sklepu. Przy wyborze opcji „płatność kartą lub przelewem online ” lub płatnością  -  „przedpłatą”, do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym ( zwykle 1-2 dni robocze).

5.4.      W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy lub wyznaczenie innej firmy kurierskiej,  z która Klient ma umowę w celu dokonania odbioru przesyłki.

5.5.      Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 

Cennik transportu:

 

•  Przesyłki kurierskie – DHL Express (Poland)

Przesyłki do 31,5 kg

 

waga

standard

Usługi dodatkowe

 

       do 31,5 kg

 

    20 zł netto

ubezpieczenie przesyłki

 + 1,05 zł netto

- pobranie

+ 3,50  netto

przeadresowanie przesyłki

+ 10 zł netto

 

 

 Przesyłki kurierskie – DHL Express (Poland)

Przesyłki od 31,5 kg do 1000 kg

 

waga

standard

Usługi dodatkowe

 

       od 31,5 kg do 1000 kg

 

    120 zł netto

ubezpieczenie przesyłki

 + 1,05 zł netto

- pobranie

+ 3,50  netto

przeadresowanie przesyłki

+ 10 zł netto

 

Dla stałych klientów koszty transportu pokrywa BORIMEX.

 

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 

 

6.1.       Płatność za zamówiony Towar może nastąpić gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  (…..) lub przelewem na podane konto bankowe.

6.2.        W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

6.3.       Dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami
i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania
i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6.4.       Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

7.1.        Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2.        Zwracany w tym trybie Towar dotyczy sprzedaży konsumenckiej,  w zakresie jakim osoba fizyczna, dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą i zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Nadto Prawo odstąpienia nie dotyczy:

1)    towaru przygotowanego na podstawie specyfikacji Klienta,

2)    towaru dostosowanego do osobistych potrzeb klienta,

3)    towaru, który ze względu na swoje właściwości nie jest przystosowany do wysyłki, szybko się psuje,

4)    sytuacji, gdy został przekroczony termin ważności towaru, w którym zostały naruszone plomby i/lub opakowanie nośników danych oraz oprogramowania,

5)    gazet, czasopism, magazynów,

6)    gier i zakładów liczbowych.

 

7.3.        W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki na nastąpić zwrot ceny.

7.4.        W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 7.2. wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

 

§ 8. WARUNKI  GWARANCJI

 

 

8.1.        Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są gwarancją producenta. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa regulamin gwarancji. Koszt rozpatrzenia roszczeń z gwarancji ponosi Sprzedawca.

8.2.        Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

 

a.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient winien odesłać Produkt na koszt Usługodawcy, wysyłając wcześniej informację o zwrocie gwarancyjnym na podany niżej adres  e-mail, w celu wykonania zlecenia odbioru przez Usługodawcę wadliwego Towaru firmą kurierską,

b.   korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – stosownie do postanowień § 9.

 

8.3.        Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne rzeczy w rozumieniu art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego pomiędzy Stronami umowy sprzedaży, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca.  


Adres Sprzedawcy:

Borimex

Borowa 110 a

39-305 Borowa

Telefon kontaktowy:

17 5810530

Mail kontaktowy:

marketing@borimex.pl

 

 

 


 

 

§ 9. WARUNKI  REKLAMACJI

 

 

9.1.        Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych Produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. 

9.2.        Do zachowania terminów, o których mowa  w ust. 9.1. powyżej wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

9.3.        Reklamowany Towar wraz  z pismem określającym rodzaj niezgodności, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.)

9.4.        Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

9.5.        W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§ 10. REGULAMIN

 

 

10.1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

10.2.   Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu  mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu

10.3.   Regulamin sporządzony zostały w 2 wersjach językowych: polskiej, angielskiej. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji Regulaminu, wynikłych z różnic pomiędzy tłumaczeniem tego dokumentu na dany język a jego wersją polską, wiążąca będzie wersja polska.

10.4.   Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Login oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

10.5.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.6.   Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

10.7.   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Klienta.

 

 

§ 11. POUFNOŚĆ i PRYWATNOŚĆ

 

 

11.1.     Podane przez Klientów dane Sprzedawca zbiera i przetwarza, jako administrator tych danych, zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą u Sprzedawcy Polityką Ochrony Prywatności.

11.2.     Klientom ujawniane są dane osobowe innych Klientów jedynie w przypadkach uzasadnionych, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

11.3.     Klient zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Klientów, które otrzymał od Sprzedawcy, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Klienta, którego dane dotyczą.

 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

12.1.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w Serwisie materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zabronione jest jakiekolwiek przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim.

12.2.   Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu, niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

12.3.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

12.4.   Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo dla siedziby Sprzedawcy w przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca.